Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2018

12:50
12:48
5764 6db7 500
Reposted fromseaweed seaweed viathebelljar thebelljar
12:42
12:10
12:07
12:05

May 24 2018

13:23
Reposted fromshakeme shakeme viacouples couples

April 05 2018

20:27

February 09 2018

18:20
5375 4d38 500

zephyrimage:

our earth is vast. and our universe is even more vast.

January 07 2018

21:50
2921 9c0e
Reposted fromkarahippie karahippie viaIriss Iriss

January 06 2018

23:16
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazielono zielono
23:15
6476 06ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
21:55
6729 9370 500
Lindel, Belgium  (fot. Paul Smeets)
21:55
7814 499d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazblizej corazblizej
21:53
6556 467f
Reposted fromsavatage savatage viadifferent different

December 28 2017

22:21
5358 d6b6
21:52

December 25 2017

23:25
23:22
1361 d5cd
23:19
Reposted fromshakeme shakeme viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl